Schoolture TV

Dritare kulturore për të rinjtë

Raporti i Komisionit Evropian, cilësia në të gjitha nivelet e arsimit është shqetësuese

Cilësia në të gjitha nivelet e arsimit është shqetësuese dhe sistemi arsimor mbetet i ndjeshëm ndaj ndikimit politik dhe korrupsionit, tha raporti i Komisionit Evropian. Me zbatimin e Ligjit të ri për Arsimin e Lartë, është bërë vetëm përparim i kufizuar dhe janë të nevojshme përmirësime të konsiderueshme në cilësinë e arsimit fillor dhe të mesëm, njofton Irl.mk.

Asnjë nga masat e propozuara vitin e kaluar nuk janë zbatuar dhe shpenzimet publike për arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin nuk kanë ndryshuar që nga viti 2018.

Sipas rekomandimeve për vitin e ardhshëm, vendi duhet të zbatojë një kornizë të re strategjike për edukimin e politikave, veçanërisht për edukimin parashkollor; për të rritur mbështetjen dhe trajnimin e mësuesve dhe zhvillimin e tyre profesional, si dhe për të siguruar një proces vlerësimi efektiv. Përveç kësaj, vendi duhet të promovojë qasjen në arsim cilësor për të gjithë, veçanërisht në moshën parashkollore, për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe për fëmijët romë.

Një nga shqetësimet kryesore mbetet numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor. Qëllimi i Bashkimit Evropian për arsim dhe trajnim deri në vitin 2020 është që 95% e fëmijëve të marrin pjesë në arsimin parashkollor, ndërsa në Maqedoninë Veriore vetëm 30% e fëmijëve kanë marrë pjesë në një institucion të tillë në vitin shkollor 2018/2019. Megjithatë, sipas raportit, qeveria ka ndërmarrë masa duke investuar në infrastrukturën parashkollore dhe trajnimin e cilësisë së lartë për mësuesit në arsimin parashkollor.

Përveç kësaj, në raport thuhet se rreth 10% e fëmijëve romë ndjekin rregullisht klasat në shkollën fillore dhe shkalla e regjistrimit në shkollë është e lartë.

Fëmijët dhe nxënësit me aftësi të kufizuara dhe ata nga komuniteti rom vazhdojnë të përballen me pengesa për arsimim të rregullt dhe cilësor. Vitin e kaluar, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale miratoi një vendim që kërkon që komunat të mbulojnë të gjitha shpenzimet parashkollore për fëmijët romë të regjistruar që nga janari 2019, por zbatimi i kësaj mase duhet të monitorohet me kujdes. Segregimi për shkak të përkatësisë etnike është ende i pranishëm në arsim dhe nuk ka zvogëlim të numrit të shkollave ku nxënësit janë të ndarë, gjë që do të thotë se ekziston një pengesë e rëndësishme në aspektin e integrimit.