SHMQSH “Saraj” në bashkëpunim me Fondacionin Albiz shpall konkurs për ndarjen e 15 bursave për nxënës

Shkolla e Mesme e Qytetit të Shkupit “Saraj” në bashkëpunim me Fondacionin ALBIZ dhe një donator, shpall konkurs për 15 nxënës për programin “Ndarjen e bursave për nxënës” për vitin shkollor 2022/23

APLIKIMI

Të drejtë për aplikim në këtë konkurs kanë nxënësit e Shkollës së Mesme të Qytetit të Shkupit “Saraj” të cilët ndjekin procesin edukativo -arsimor vetëm në këtë shkollë.

KRITERIUMET PËR APLIKIM

1. Të jenë nxënës të vitit të I, II, III dhe IV;

2. Të jenë nxënës të rregullt;

3. Të mos kenë përsëritur asnjë vit shkollor;

4. Të mos jenë shfrytëzues të bursave ose kredive nga ndonjë institucion apo ndërmarrje tjetër;

5. Të jenë nënshtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut;

DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIMIN NË KONKURS

1. Aplikacioni (merret te SHMQSH SARAJ – SHKUP);

2. CV (biografi);

3. Kopje e dëftesave të notarizuara ;

4. Vërtetim për regjistrimin e vitin shkollor 2022/2023;

5. Vërtetim prej punëdhënësit për rrogën (për të dy prindërit/kujdestarët) që janë në marrëdhënie pune/ ose fletëpagesë pensioni për anëtarët e pensionuar/ ose çekun e ndihmës sociale për personat të cilët marrin ndihmë sociale/ ose vërtetim nga Enti për punësim për personat e papunësuar, se nuk janë në marrëdhënie pune;

6. Vërtetim nga drejtoria për të ardhurat publike për të dy prindërit/kujdestarët;

7. Kopje e certifikatës të lindjes;

8. Kopje të ndonjë dokumenti identifikues (letërnjoftim, pasaportë);

 Përparësi për fitimin e bursës do të kenë:

1. Nxënësit që kanë notë mesatare 4.51 apo më lartë;

2. Nxënësit që studiojnë në drejtimet: Gjimnaz, Mjekësi dhe Ekonomi;

3. Nxënësit që kanë fituar çmim të parë në garat shtetërore ose çmimin e I, të II ose të III në garat republikane ose ndërkombëtare nga fusha e shkencës, kulturës, teknikës, përkatësisht në profesionin që mësojnë.

VLERA E BURSËS

Bursat ndahen gjatë tërë vitit shkollor 2022/2023 përkatësisht 9 muaj, aq sa zgjatë viti shkollor.

VENDI DHE AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTEVE

Aplikacioni dhe dokumentet e nevojshme kandidatët duhet t’i dorëzojnë në zyrën e SHMQSH “SARAJ”-SHKUP në Saraj rr. 2 nr. 20.

Aplikimet bëhen në afatin vijues :

Prej 24.01.2023 (e martë) deri më 27.01.2023 (e premte) nga ora 10:00 deri në ora 16:00.

Gjatë dorëzimit të dokumenteve, kandidatët duhet të kenë me vete letërnjoftimin, ose ID-në e shkollës.

Shpallja e rezultateve do të bëhet pranë zyrës së SHMQSH SARAJ – SHKUP, në ëeb faqen zyrtare si dhe ne fc.

SQARIM

1. Dokumentet duhet të dorëzohen personalisht nga vetë kandidati (përndryshe nuk do të pranohen);

2. Dokumentet që janë të pakompletuara dhe që dërgohen me vonesë, përkatësisht nuk i kanë respektuar afatet kohore të konkursit, nuk do të pranohen;

3. Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen prapë, mbeten në arkivin e shkollës;

4. Çdo person i cili do të konkurroj do të marrë dëshmi (numër të dosjes) se i ka dorëzuar dokumentet;

5. Rezultatet do të shpallen me numra të dosjes (jo me emra);

Shëndet dhe suksese!

Me respekt,

SHMQSH “SARAJ”- SHKUP